Atvira erdvė jaunimui „Yra ką veikti“

2017 m. liepos-gruodžio mėn. Elektrėnų kultūros centras vykdė projektą „Kultūringa atvira erdvė Elektrėnuose“,  kurį vykdė pagal Jaunimo reikalų departamento prie SADM Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos finansavimo programą.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti atviro darbo su jaunimu, užimtumo paslaugas, atliepiančias jaunų žmonių poreikius bei plečiant jų pasirinkimo spektrą.

Atvirasis darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu“: norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką.

Atvira jaunimo erdvė – patalpa, skirta ir pritaikyta atviram darbui su jaunimu, panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę.

Viso projekto metu vyko susitikimai, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, arbatos gėrimai,  atliekama jaunų žmonių poreikių analizė.  Organizavome savanorių ir jaunų žmonių mokymus projektų vadybos tema.  Į projektą aktyviai įsitraukė 5 savanorių grupė, kurie planuodami veiklas, skirtas įtraukti daugiau jaunų žmonių, reagavo į jaunimo poreikius ir koreguodavo projekte numatytus planus. Jauni žmonės galėjo patys siūlyti veiklas, kurios jiems būtų įdomios (jas organizuoti, pasiskirstyti atsakomybėmis).

Projekto metu didelis dėmesys buvo skiriamas profesiniam jaunų žmonių konsultavimui, informavimui. Profesionalus mokymų vadovas per simuliacijas, vaidmenų žaidimus supažindino jaunimą su tam tikromis profesijomis, konsultavo jaunus žmones savo verslo kūrimo klausimais nuo idėjos iki įgyvendinimo.  Buvo vykdomos veiklos, kurių metu formuojami tinkamos elgsenos, laikysenos, siekiant įsidarbinti įgūdžiai bei mokėsi užmegzti ir palaikyti darbinius  santykius su kolegomis, vadovu.

Projekto rėmuose turėjome galimybę organizuoti individualias ir grupines konsultacijas su psichologu, kuris konsultavo jaunuolius savęs pažinimo, motyvacijos kėlimo, ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų nusistatymo bei padėjo sudaryti  asmeninius planus, susijusius su mokymusi ir tolimesne karjera..

Organizuoti 2 dienų projektų vadybos (idėja+paraiška+įgyvendinimas+ataskaita ir analizė) mokymai, siekiant padėti jaunimui realizuoti savo sugalvotas veiklas. Įgyvendinti 2 jaunimo pasiūlyti renginiai: „Moksleiviai savivaldybėje“ ir „Pilietiškumo mokykla“ .

Taip pat liepos mėnesį jaunimo iniciatyva buvo organizuotas muzikos grupių festivalis/konkursas „Muzika garsiau“. Vykdėme 1 tarptautinį projektą, kuris skirtas jaunimo darbuotojams, bendruomenei ir tėvams, siekiant  susipažinti su metodais, veiklomis, erdve dirbant su jaunais žmonėmis. Gilinomės į amžiaus tarpsnių specifiką, analizavome jauną žmogų, jo poreikius, pasiekiamumą, įtraukimą į veiklas. Vykome į kitus Lietuvos JC. 13 AJE jaunų žmonių dalyvavo mokymuose „Europe&me ” Zakopanėje, (Lenkija).

Į visas projekto veiklas buvo įtraukiami ne tik aktyvūs jauni žmonės, bet ir šiuo metu niekur nedirbantys ir nesimokantys bei mažiau galimybių turintys jaunuoliai.

Jauni žmonės, dalyvaudami AJE projekto veiklose gilino savo turimas kompetencijas ir neabejotinai įgyjo naujų. Projekto metu buvo ugdomas pilietinis ir visuomeninis žingeidumas bei keliamos meninės, socialinės, saviraiškos, kompetencijos.

 

 

 

 

 

Share Button